555

What's New Here?

หลักสูตรอบรม

การออกแบบหลักสูตรอบรมเฉพาะด้าน Tailor-made Training for Inhouse-Training

ปัญหาหนึ่งของการอบรมภายในที่ดำเนินการโดยวิทยากรภายในหรือผู้ส่งเสริม ...
Training

อบรมวิธีการทำ Training Roadmap แบบอิง Competency และแบบไม่อิง Competency

การบริหารและพัฒนาบุคลากรมีทั้งระยะสั้นแบบปีต่อปี ก็คือการทำ Training Need Survey แล้วกำหนดออกมาเป็นแผนการฝึกอบรมประจำปี ...
GIS

อบรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้นเพื่อการจัดการ GIS

อบรมดีๆ ฟรี !!!! วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ...
KM

หลักสูตรการบริหารจัดการองค์ความรู้ และการใช้ KM เพื่อสร้างนวัตกรรมแก่องค์กร

วัตถุประสงค์ - เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวความคิดของ ...
English Email Writing

หลักสูตรอบรม Perfect English Email Writing พร้อมรับคู่มือการเขียน Email Writing

เน้นการฝึกเขียน Writing และแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน Writing โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับคู่มือการเขียนที่พร้อมนำไปใช้งานได้จริงด้วย เนื้อหาการอบรม 1. ...
root cause analysis

หลักสูตรอบรม Root Cause Analysis การวิเคราะห์หาสาเหตุรากเหง้าของปัญหา

การแก้ปัญหา และการปรับปรุงงานอย่างต่อเนื่องนับว่าเป็นปัจจัยสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร ...
จัดซื้อ

อบรมการบริหารงานจัดซื้อเชิงรุก

ในสภาวการณ์ปัจจุบันธุรกิจมีการแข่งขันกันอย่างมาก ทุกหน่วยงานภายในองค์กรจึงจำเป็น ...
อบรม

อบรมหลักสูตรการหา Customer Insight เพื่อกลยุทธ์ทางการตลาด

การสร้างความผูกพันกับลูกค้าคือหัวใจของการตลาด ไม่ใช่แค่การสร้างให้เกิดความพึงพอใจเท่านั้นการเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคและการค้นหาCustomer ...
BSD

หลักสูตรอบรม Business System Development เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานธุรกิจ

การมีระบบงานธุรกิจที่ดีมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการธุรกิจให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจและความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ ...
Marketing-Strategy

อบรมการสร้าง Event Marketing Plan แผนกิจกรรมทางการตลาด

หลักสูตรนี้จะทำให้ท่านได้เข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรมทางการตลาดบนความต้องการของผู้บริโภค ...

หลักสูตรฝึกอบรม-สัมมนา

There are no upcoming events.

View Calendar

เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์แห่งนี้ ตั้งใจที่จะรวบรวมสถาบันฝึกอบรม บริษัทรับจัดอบรม วิทยากรฝึกอบรม และสถานที่จัดสัมมนาทั่วประเทศไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เพื่อนที่ต้องการใช้บริการอบรมสัมมนา

สถาบันฝึกอบรม

ฝึกอบรม

หลักสูตรอบรม

หลักสูตรฝึกอบรม

ห้องประชุมให้เช่า

อบรมฟรี

แนะนำสถาบันฝึกอบรมของท่านตรงนี้ฟรี.. ติดต่อ Line ID : lee2542
© 2009-2015 รวมสถาบันฝึกอบรม บริษัทรับจัดอบรมสัมมนา วิทยากรฝึกอบรม หลักสูตรอบรม-สัมมนา อบรมอาชีพ
สัมมนาฟรี Public Training & In-house training ห้องประชุมให้เช่า ห้องอบรม สถานที่จัดสัมมนา และสถานที่จัดอบรม.
เกมส์-กิจกรรมวอล์คแรลลี่ กิจกรรมสัมมนา และทีมบิวดิ้ง Walk Rally & Team Building Activities Thailand. All rights reserved.